top know how

najczęściej czytane

data:

15.04.2008

rodzaj tekstu:

zagadnienia prawne

udostępnij  Podziel się na Facebook
wyślij link  wyślij link

Imprezy masowe

Organizator imprezy masowej ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na jej przeprowadzenie obowiązany jest nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Z zorganizowaniem i przeprowadzeniem imprezy masowej przepisy wiążą określone wymogi i konsekwencje. Organizator imprezy masowej jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas jej trwania.

Uzyskanie zezwolenia na organizację imprezy masowej

Organizator imprezy masowej ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na jej przeprowadzenie obowiązany jest nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Ponieważ do takiego wniosku należy dołączyć kilkanaście dokumentów, ubieganie się o zezwolenie należy rozpocząć znacznie wcześniej. Przykładowy harmonogram czynności może przedstawiać się następująco:

KROK I

Organizator przystępuje do sporządzenia graficznego planu obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa. Na planie takim oprócz informacji o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób i rozdzieleniu ich wg sektorów należy dokonać:
a) oznaczenia dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
b) oznaczenia punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenia lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) oznaczenia rozmieszczenia punktów astronomicznych i sanitariatów.

KROK II

Jeśli Organizator zainstalował urządzenia do utrwalania przebiegu imprezy a w szczególności zachowania się osób, powinien ten fakt oznaczyć na planie graficznym.

KROK III

Organizator przeprowadzający imprezę na terenach "szczególnych” ma obowiązek:
a) uzyskać pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej na terenach Lasów Państwowych, Parku Narodowego lub Parku Krajobrazowego;
b) poinformować Komendanta Oddziału Straży Granicznej lub dowódcę Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzenia imprezy w strefie przygranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

KROK IV

Organizator — nie później niż 14 dni przed wystąpieniem do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, zwraca się do właściwego miejscowego Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o wydanie opinii o stanie obiektu pod względem wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Uprawniony funkcjonariusz PSP w trakcie wizytacji poprzedzającej wydanie opinii sprawdzi czy:
a) Obiekt spełnia warunki określone w przepisach prawa budowlanego;
b) Istnieje niezbędny sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do działań ratowniczo - gaśniczych a w szczególności: - punkty czerpalne wody do celów przeciwpożarowych (lokalizacja hydrantów, przeciwpożarowych zaworów przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników budynku i terenu);
c) Istnieją drogi ewakuacyjne i drogi umożliwiające dojazd służb ratunkowych Po uzyskaniu pozytywnej opinii dotyczącej ochrony przeciwpożarowej;

Organizator ma obowiązek uzgodnić z właściwym Komendantem PSP i określić szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie w którym planuje się przeprowadzenie imprezy.

KROK V

Organizator zwraca się do właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji o wydanie opinii Ponieważ opinia Komendanta Powiatowego Policji musi zawierać (podobnie jak opinie Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego) informację o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach, wizytujący obiekt funkcjonariusze mogą domagać się wyczerpujących informacji a w szczególności dotyczących:
a) liczby miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie organizowania imprezy oraz liczbie osób które mogą być obecne na tej imprezie;
b) potencjalnych zagrożeń porządku publicznego (uznanie imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku);
c) organizacji, wyposażenia oznakowania i rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej.

KROK VI

Organizator zwraca się do właściwego miejscowo Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii o stanie obiektu pod względem wymogów wynikających z przepisów sanitarnych. W trakcie wizytacji inspektor może sprawdzić stan zaplecza higieniczno-sanitarnego a w szczególności: punktów gastronomicznych, punktów czerpalnych wody do picia i sanitariatów.

(Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Dz. U. Nr 29, poz. 245 z późniejszymi zmianami)

KROK VII

Organizator zwraca się do właściwego miejscowo kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (Pogotowia Ratunkowego) o wydanie stosownej opinii. Wydający opinię przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego sprawdzi w szczególności czy:
a) zapewnione są drogi dojazdowej dla pojazdów ratunkowych;
b) istnieją punkty pomocy medycznej i jakie jest ich wyposażenie.
KROK VIII

Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, ma zgodnie z art. 20 obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych. Polisę takiego ubezpieczenia również należy dołączyć do składanego wniosku o wydanie zgodny na przeprowadzenie imprezy masowej. Określenie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia uregulowane jest w drodze rozporządzenia (Dz. U. 98. 105. 665).

KROK IX

Po uzyskaniu zezwolenia nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy Organizator imprezy ma obowiązek zwrócić się do komendanta wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji z rejestru osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe.


Imprezy wielokrotne (powtarzalne)

Dla Organizatorów tzw. imprez „wielokrotnych” (powtarzalnych, cyklicznych) Ustawodawca przewidział nieco uproszczoną procedurę uzyskiwania zezwolenia na ich przeprowadzenie. Zgodnie z art. 9.1 ustawy, jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, wójt, burmistrz albo prezydenta miasta, wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.

Przed każdą jednak taką „wielokrotną” (powtarzalną) imprezą Organizator na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, przekazuje właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom rejonowym Policji i Państwowej Straży Pożarnej, państwowemu terenowemu inspektorowi sanitarnemu oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 6 — 9 ustawy (zał. 12).

Ustawodawca zwolnił natomiast w/w Organizatorów z obowiązku każdorazowego zwracania się do komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy o udzielenie informacji o osobach „ których dane personalne umieszczono w rejestrze osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe". Uzyskana bowiem w/w informacja zachowuje ważność przez 90 dni. W przypadku zmiany terminu imprezy „wielokrotnej” organizator ma obowiązek na 7 dni przed jej terminem zawiadomić o tym fakcie Burmistrza, Policję, Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe.


Źródło: www.bip.um.dzierzoniow.pl
1
Brak komentarzy.

Aby dodawać komentarze musisz być zalogowany

 

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

 

Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie zasady, zawiadom nas o tym

podobne

ładowanie...