Regulamin korzystania z portalu eventspace.pl

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Portal eventspace.pl jest portalem internetowym, którego wydawcą jest A.S. Production Sp.j. z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 67.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez A.S. Production Sp.j., z siedzibą w Gdańsku zwana dalej Usługodawcą, oraz korzystania przez Użytkowników z Portalu eventspace.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

§3

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Portalu eventspace.pl.

2. Usługodawca – A.S. Production Sp.j., z siedzibą w Gdańsku.

3. Usługi – usługi, narzędzia udostępniane i świadczone w Portalu eventspace.pl, za pośrednictwem tego Portalu, w tym w szczególności:

a) umożliwienie zamieszczania opisów eventów, konferencji, imprez promocyjnych, integracji, koncertów, festiwali oraz możliwość zapoznania się z nimi;

b) umożliwienie zamieszczania wiadomości z życia firm, wywiadów, artykułów i felietonów oraz możliwość zapoznania się z nimi;

c) udostępnianie informacji dotyczących organizacji eventu, zagadnień prawnych, analiz i raportów oraz możliwość zamieszczania ich;

d) udostępnianie informacji oraz umożliwienie zamieszczania jej w ramach Usługi „BAZA FIRM”;

e) udostępnianie informacji dotyczących bazy hotelowej, obiektów konferencyjnych, targowych, restauracji, klubów, obiektów plenerowych, kulturalnych i zabytkowych oraz umożliwienie zamieszczania jej w ramach Usługi „LOKALIZACJE”;

f) udostępnianie informacji dotyczących produktów i gadżetów reklamowych oraz umożliwienie zamieszczania takich informacji w ramach Usługi „POS”;

g) umożliwienie zamieszczania własnych relacji z imprez promocyjnych, eventów, koncertów, integracji, festiwali oraz możliwość zapoznania się z nimi w ramach usługi „HYDE PARK”.

4. Portal eventspace.pl – serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.eventspace.pl, będący własnością Usługodawcy i administrowany przez Usługodawcę, poświęcony tematyce związanej z wydarzeniami w branży eventowej.

Rozdział 2

Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu

§1

Zamawiając Usługi za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www. eventspace.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z opisem Usług, warunkami ich świadczenia drogą elektroniczną oraz niniejszym regulaminem, a także, że je akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§2

1. Użytkownicy Portalu eventspace.pl dokonując zamówienia Usług i rejestracji w Portalu eventspace.pl, wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie www.eventspace.pl, udostępniają następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, województwo miasto, kod, ulicę, nr domu, nr lokalu, tel., fax, adres e-mail, adres www. oraz w zależności od wybranej usługi inne dane m. in.: stanowisko, tel. kontaktowy, NIP, zakres działalności, logo i opis firmy. Podanie danych zawartych w formularzu jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu eventspace.pl.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, który chroni dane osobowe Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania poprzez panel użytkownika lub usunięcia poprzez poinformowanie o tym zamiarze administratora Portalu eventspace.pl drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

3. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu zamówienia Usługodawca przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

4. Dane osobowe Użytkowników traktowane są jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników Portalu. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Portalu eventspace.pl i nie zawierają jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację poszczególnych konkretnych Użytkowników.

§3

Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie z systemu Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3

Usługi

§1

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, całości lub części zasobów Portalu eventspace.pl oraz umożliwieniu Użytkownikom korzystania z usług „BAZA FIRM”, „LOKALIZACJE”, „POS”, „HYDE PARK” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych Usług.

5. W celu zarejestrowania się Użytkownika i złożenia zamówienie na świadczenie Usług drogą elektroniczną z pośrednictwem Portalu eventspace.pl należy:

a. Na stronie www.eventspace.pl, na podstronie http://www.eventspace.pl/user/register, należy dokonać rejestracji poprzez wybór jej rodzaju jako firma lub lokalizacja a następnie wypełnić formularz. Wypełnienie formularza jest niezbędne do wpisania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) będącego jednocześnie adresem e-mail użytkownika i nadania hasła, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do Portalu i dostępnych w jego ramach narzędzi i usług. W formularzu rejestracyjnym należy podać podstawowe dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres Użytkownika (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania), adres e-mailowy, NIP itd.

b. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką, jako obowiązkowe;

c. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą;

d. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Wydawcy oraz zapisywany w bazie danych www.eventspace.pl. Jednocześnie Użytkownik otrzymuje link , którego aktywacja powoduje automatyczną weryfikację adresu e-mail użytkownika.

e. Po aktywacji nowego Użytkownika przez Usługodawcę, Użytkownik otrzymuje systemową wiadomość e-mail od Usługodawcy, będącą potwierdzeniem przyjęcia złożonego zamówienia oraz informacją o pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji.

f. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku rejestrowego Użytkownika bez podania przyczyny.

6. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu eventspace.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia i przesłanie go Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego w formularzu zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez Usługodawcę i z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu eventspace.pl pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług oraz uzyskuje możliwość zamieszczania informacji w ramach Usług za pośrednictwem Portalu eventspace.pl po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania umieszczonego na stronie www.eventspace.pl.

8. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego loginu i hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie loginu i hasła przez Użytkownika nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.

9. Usługodawcy przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu eventspace.pl, poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Portalu przez Użytkownika.

10. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania z Usług za pośrednictwem Portalu eventspace.pl przez osoby nieuprawnione. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest chronić i zachować w poufności swój login i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do Usług świadczonych przez Portal eventspace.pl.

§2

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieopublikowania danych, które są sformułowane nieprecyzyjnie, zawierają treści obraźliwe lub które mogą naruszyć dobra osobiste osób trzecich, bądź są sprzeczne z prawem.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odesłania danych wraz z prośbą o ich doprecyzowanie.

3. Wszelką korespondencję związaną z pytaniami kierowanymi przez Użytkowników, Usługodawca kieruje do Użytkownika drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zamówienia adres mailowy.

§3

Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu eventspace.pl wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§4

1. Treści zamieszczane na Portalu eventspace.pl, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zmianami). Korzystanie z tych utworów i materiałów jest dozwolone tylko zgodnie z zasadami omówionymi poniżej.

2. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkim znanym mu nieautoryzowanym i bezprawnym korzystaniu z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu eventspace.pl.

3. Naruszenie zasad określonych w niniejszym punkcie przez Użytkownika stanowi rażące naruszenie regulaminu.

Rozdział 4

Zastrzeżenia Usługobiorcy

§1

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu eventspace.pl wynikający z przyczyn od Wydawcy niezależnych.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Portalu eventspace.pl, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Portalu.

3. Usługodawca nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Portalu. Użytkownik korzysta z powyższych materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Rozdział 5

Postępowanie reklamacyjne

§1

1.Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu eventspace.pl oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem Usług należy zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: A.S. Production Sp. j., ul. Piastowska 67, 80-363 Gdańsk, z podaniem opisu reklamacji, przyczyn oraz danych identyfikujących reklamującego (m.in. adres e-mail, będący loginem Użytkownika w Portalu eventspace.pl).

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przez Usługodawcę przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Rozdział 6

Rezygnacja z usługi

§1

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu eventspace.pl. W tym celu należy skontaktować się elektronicznie na adres e-mail admin@eventspace.pl i złożyć oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania z Usług i wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu eventspace.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu eventspace.pl nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Usługodawca został powiadomiony przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§1

Usługodawca ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu eventspace.pl i zablokować mu dostęp do Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

§2

A.S. Production Sp. j. jest uprawniona do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z Portalu eventspace.pl po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z zaakceptowaniem ich.

§3

1. Niniejszy regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu eventspace.pl podlegają prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami). i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), których przepisy stosuje się w kwestiach w niniejszym regulaminie nie uregulowanych.

2. W razie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu eventspace.pl lub na tle przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, wyłączną jurysdykcję będą posiadać polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Usługodawcy.